Архив на категория ‘Общи’

Решение на ВАС № 9200 от 19.08.2008 г. по адм. дело № 1570 / 2008 г.

вторник, 19 август, 2008г.

РЕШЕНИЕ № 9200

София, 19.08.2008

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и осма година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНА МИХАЙЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при секретар

Мадлен Дукова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

по адм. дело № 1570/2008 год.

Производството е по реда на чл. 145 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Защита здравето и живота на населението и околната среда” със седалище гр. София против решение № 195/15.11.2007 г. на министъра на околната среда и водите, с което е отменена заповед № Д-02/27.09.2005 г. на директора на РИОСВ гр. София и е допуснато предварително изпълнение на решението. Изложени са доводи за незаконосъобразност на административния акт с искане за отмяната му.

Ответникът - министърът на околната среда и водите чрез процесуалните представители юрк. Гечева и юрк. Петков оспорват допустимостта на жалбата с твърдения за липса на правен интерес у оспорващия и просорочие на жалбата, алтернативно я намират за неоснователна.

Заинтересованите страни - директорът на РИОСВ, кметът на Столична община и фирма „Чистота Искър” ЕООД чрез процесуалните си представители споделят възраженията на ответника.

Върховният административен съд, състав на пето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Оспореното административно решение е произнесено от министъра на околната среда и водите на 15.11.2007 г., но по делото няма доказателства за съобщаването му на сдружението, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК, поради което настоящият състав приема, че жалбата е подадена в срок. Жалбоподателят има и правен интерес от оспорването на административния акт на министъра на околната среда и водите, какъвто се изисква според чл. 147 от АПК. Интересът се обосновава със засягане правото на гражданите за здравословна и благоприятна околна среда, прогласено в чл. 55 от Конституцията на Република България и съгласно Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 2 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 91 от 2003 г., в сила от 16 март 2004 г.), наричана по-нататък Конвенцията. Както гласи член 1 от нея “за да допринесе за защита на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, всяка страна гарантира правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда в съответствие с разпоредбите на тази конвенция”. За постигане на целите на Конвенцията в чл. 9, & 2 е регламентирано задължението на всяка страна в рамките на своето национално законодателство да осигури на членовете на заинтересованата общественост, които имат достатъчен интерес, или чието право е нарушено, ако административно-процесуалното право на страната го изисква като предпоставка, на достъп до процедура за обжалване пред съда и/или друг законовоустановен независим и безпристрастен орган, за да оспорва по същество и от процедурна гледна точка законността на всяко решение, действие или пропуск в съответствие с разпоредбите на чл. 6 и в случаите, когато е предвидено от националното законодателство и без да засяга прилагането на параграф 3, други разпоредби на тази Конвенция. Заинтересоваността на всяка неправителствена организация се определя според критериите, посочени в член 2, § 5. Според определението в член 2, § 5 от конвенцията, “засегната общественост” означава обществеността, която е засегната или може да бъде засегната от вземането на решения за околната среда или има интерес в този процес; за целите на това определение ще се счита, че неправителствените организации, работещи за опазване на околната среда и отговарящи на всички изисквания на националното право, имат такъв интерес.” Сдружението жалбоподател е регистрирано по националния Закон за юридическите лица с нестопанска цел по ф. д. № 2648/2002 г. от Софийски градски съд с цели в областта на околната среда и може да бъде определено като организация по смисъла на цитираната разпоредба, следователно има правен интерес от обжалване на административни актове, свързани с околната среда.

По основателността на жалбата.

С решение № 195/15.11.2007г. министърът на околната среда и водите отменя заповед № Д-02/27.09.2005 г. на директора на РИОСВ на гр. София, с която на основание чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8 от 28.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения, инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и искане от оператора на депото за битови отпадъци „Суходол” - „Чистота Искър” ЕООД е прекратена експлоатацията на депо „Суходол”.

 

За да отмени влезлия в сила административен акт, органът се позовава на нови обстоятелства от съществено значение за издаване на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на страната в административното производство. Решението е правно основано на разпоредбата на чл. 99, т. 2 от АПК. За нови обстоятелства са посочени резултати от геодезическо заснемане, извършени след прекратяване на експлоатацията на депото, които сочат на наличие на свободни обеми до достигане котите на проекта за рекултивация на втори етап, които не са могли да бъдат известни при издаване на заповедта на директора на РИОСВ-София. Посочените обстоятелства са обективирани в доклад на управителя на “Чистота Искър” ЕООД и са внесени в толична община с вх. № 2600-365/23.01.2007 г.

При тези факти, съдът намира оспореният административен акт за незаконосъобразен, постановен в противоречие с материалноправната разпоредба на чл. 99, т. 2 от АПК. Обстоятелствата, респективно доказателствата, които са основание за възобновяване на производството по издаване на отменения административен акт по смисъла на чл. 99, т. 2 от АПК следва да съществуват към момента на постановяването му, в конкретния случай 27.09.2005 г. В този смисъл е целта на закона - съобразяване на откритите нови (но съществуващи към момента на издаване на акта) обстоятелства и доказателства, които по обективни причини не са приобщени към доказателствения материал в административната преписка, което довежда до невъзможност административния орган да разкрие обективната истина по време на висящността на административното производство. По тези съображения данните от геодезическото заснемане, получени след датата на постановяване на заповедта на директора на РИОСВ, обективирани в доклада от 2007 г., са ирелевантни за произнасянето на министъра на околната среда и водите по искането за възобновяване на административното производство по издаване на заповед № Д-02/27.09.2005 г. на директора на РИОСВ. Като базира на тях оспореното решение, административният орган издава акт в противоречие с нормата на чл. 99, т. 2 от АПК, който следва да бъде отменен с настоящото решение.

Водим от горното, на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 195/15.11.2007 г. на министъра на околната среда и водите, с което е отменена заповед № Д-02/27.09.2005 г. на директора на РИОСВ гр. София и е допуснато предварително изпълнение на решението.


Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Марина Михайлова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Жанета Петрова
/п/ Виолета Главинова

В.Г.


Протокол от 23.06.2008 г. на ВАС по дело 1570 / 2008 г.

понеделник, 23 юни, 2008г.

П Р О Т О К О Л

София, 23.06.2008 година
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при участието на секретаря Мадлен Дукова и с участието на прокурора сложи на разглеждане дело № 1570 по описа за 2008 година, докладвано от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВАНа поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: СНЦ “Защита здравето и живота на населението и околната среда”, редовно призован, се представлява от АДВ. КОДЖАБАШЕВ, надлежно упълномощен.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на околната среда и водите, редовно призован, се представлява от ЮРК. ГЕЧЕВА и ЮРК. ПЕТКОВ, надлежно упълномощени.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Директора на РИОСВ - София, редовно призован, се представлява от АДВ. ТЯНКОВА, надлежно упълномощена.
Кмета на Столична община, редовно призован, се представлява от ЮРК. ГЕОРГИЕВА, надлежно упълномощена.
“Чистота Искър” ЕООД, редовно призован, се представлява от АДВ. ГЕНЧЕВ, надлежно упълномощен.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Деян Великов Попов, уведомен, не се явява.
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на коетоО П Р Е Д Е Л И:ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.СЪДЪТ докладва постъпила на 12.06.2008 г. молба от вещото лице Деян Попов, с която заявява, че поради пътуване извън страната не е имал възможност да работи по делото.АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Не държа на експертизата, но във връзка с постъпилата молба да се отложи делото за друга дата.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Поддържам искането за назначаване на експертиза. Моля да уважите молбата на вещото лице и да отложите делото за друга дата.
ЮРК. ПЕТКОВ: Моля да се уважи молбата на вещото лице и делото да се отложи за друга дата.
АДВ. ТЯНКОВА: Считам, че искането за отлагане на делото е основателно.
ЮРК. ГЕОРГИЕВА: Моля да уважите молбата на вещото лице. Смятам, че експертизата е важна.
АДВ. ГЕНЧЕВ: Поддържам искането за експертиза. Моля да дадете възможност на вещото лице да изготви експертизата.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение като взе предвид становищата на страните, във връзка с назначената съдебна експертиза и след като се запозна с административната преписка и представените допълнително писмени доказателства от страните, намира, че неправилно е допуснал исканата съдебна експертиза, тъй като същата е неотносима към законосъобразността на оспорения в настоящата инстанция административен акт.
С оглед на горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:ОТМЕНЯ определението си от 26.05.2008 г. за назначаване на съдебно-техническа експертиза.АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Представям и моля да приемете Заповед № Д-02/27.09.2005 година. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Няма да сочим други доказателства и нямаме доказателствени искания.
АДВ. ТЯНКОВА: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРК. ГЕОРГИЕВА: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
АДВ. ГЕНЧЕВ: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представената днес от пълномощника на жалбоподателя Заповед № Д-02/27.09.2005 година.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Моля да отмените процесната заповед. Производството по закриване на депото е започнало по инициатива на “Чистота Искър” ЕООД. Следователно е очевидно, че е несъстоятелно твърдението на “Чистота Искър” ЕООД, че не са знаели дали е изпълнен капацитета на депото.
Атакуваната заповед на министъра на околната среда и водите е незаконосъобразна и моля да бъде отменена по съображенията изложени в жалбата.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Жалбата е процесуално недопустима по съображенията, които сме изложили в писмени бележки.
Ако счетете, че е допустима, то тя е неоснователна. По искане на Столичната община, а не по искане на “Чистота Искър” ЕООД, е стартирало административното производство по чл. 99 и следващите от АПК пред МОСВ. Въз основа на искането на Столична община е издадено процесното решение на министъра на околната среда и водите. Основанието за отмяната на влязъл в сила административен акт е чл. 99, т. 2 от АПК, а това е откриване на нови обстоятелства, които не са били известни на страните. Тези обстоятелства са станали известни на страните в резултат на геодезическо заснемане, извършено в процеса на рекултивация на депото, в края на 2006 година. И в правната доктрина и практика е трайно наложено, че писмените доказателства могат да бъдат нововъзникнали, т.е. новосъздадени. С геодезическото заснемане се установяват наличие на свободни обеми, които не са могли да бъдат известни на страните през 2005 г., когато е издадена заповедта, отменена с настоящото (процесно) решение и които обеми не са възникнали само в резултат на слягане на отпадъците. Представяме подробни писмени бележки.
ЮРК. ПЕТКОВ: Подкрепям казаното от юрк. Гечева. Считам жалбата за недопустима. Тя е просрочена, липсва правен интерес и обжалваното решение не подлежи на обжалване, тъй като с него въпросът не е решен по същество. Той е решен по същество едва с решението на директора на РИОСВ - София за привеждане на депото с нормативните изисквания и в частност с Наредба № 8. Освен това на обжалване подлежи крайният акт, с който е приключил производство. Подкрепям казаното от юрк. Гечева и по отношение неоснователността на жалбата.
АДВ. ТЯНКОВА: Жалбата е недопустима. Ако приемете, че допустима моля да я отхвърлите като неоснователна. В представените по делото доказателства, а именно Плана за привеждане на депото за неопасни отпадъци кв. Суходол в съответствие с изискванията на Наредба № 8, е посочено, че свободният капацитет е 270 хиляди тона, като се очаква към месец октомври 2005 г. той да бъде запълнен. След извършено геодезическо заснемане се установява, че свободните обеми в края на 2006 г. са 430 хиляди тона. Считам, че в случая са налице предпоставките на чл. 99, т. 2 от АПК, а това са новооткрити обстоятелства. Искането е направено в тримесечния срок от узнаване на това обстоятелство, поради което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.
ЮРК. ГЕОРГИЕВА: Моля да прекратите производството по делото, поради недопустимост на жалбата. Съображенията ми в тази насока са изложени в предходното съдебно заседание.
По отношение на неоснователността на жалбата се присъединявам към казаното от колегите от МОСВ и РИОСВ.
Административното производство е започнало по искане на Столична община.
АДВ. ГЕНЧЕВ: Присъединявам се към становището на колегите от МОСВ, РИОСВ и СО. Моля да имате предвид, че “Чистота Искър” ЕООД е дружество със 100 % държавно участие.
Моля да оставите жалбата без разглеждане като недопустима, алтернативно без уважение като неоснователна. Подробни доводи в тази насока съм изложил в писмено становище, приложено по делото.
След като не допуснахте изслушването на съдебна експертиза мисля, че делото остана неизяснено от фактическа страна.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:


Списък на лицата, призовани по административно Дело № 1570 / 2008 г., насрочено за 23.06.2008 г., 09:00 h, зала № 3

понеделник, 23 юни, 2008г.

СПИСЪК на лицата, призовани по административно Дело № 1570/2008 г., насрочено за 23.06.2008 09:00 зала № 3

В какво качество
са призовани

Име на призованото лице

Местожителство и адрес
или съдебен адрес

Забележка

1

жалбоподател

СНЦ “Защита здравето и живота на населението и околната среда”

гр. София-1362, кв. “Суходол”, ПК 2

-гр. София, кв. “Суходол”, ул. “Траян Танев” № 32 - Ув. в с.з.

2

ответник

Министъра на околната среда и водите

гр. София

-Ув. в с.з.

3

заинтересована страна

Директора на РИОСВ - София

гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10

-Ув. в с.з.

4

заинтересована страна

Кмета на Столична община

гр. София, ул. “Московска” № 33

-Ув. в с.з.

5

заинтересована страна

“Чистота Искър” ЕООД

гр. София, ул. “Искърско шосе” № 2

-Ув. в с.з.

6

вещо лице

Деян Великов Попов

гр. София

-Уведомен лично по gsm: 0898/213576 на 11.06.2008 г. в 11.25 ч.

7

прокурор

ВАП

гр. София

-

М.Д.