Архив на категория ‘Общи’

Протокол от 26.05.2008 г. на ВАС по дело 1570 / 2008 г.

понеделник, 26 май, 2008г.

П Р О Т О К О Л

София, 26.05.2008 година
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди и осма година в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при участието на секретаря Мадлен Дукова и с участието на прокурора сложи на разглеждане дело № 1570 по описа за 2008 година, докладвано от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: СНЦ “Защита здравето и живота на населението и околната среда”, редовно призован, се представлява от АДВ. КОДЖАБАШЕВ, надлежно упълномощен.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на околната среда и водите, редовно призован, се представлява от ЮРК. ГЕЧЕВА и ЮРК. ПЕТКОВ, надлежно упълномощени.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Директора на РИОСВ - София, редовно призован, се представлява от АДВ. ТЯНКОВА, надлежно упълномощена.
Кмета на Столична община, редовно призован, се представлява от ЮРК. ГЕОРГИЕВА, надлежно упълномощена.
“Чистота Искър” ЕООД, редовно призован, се представлява от АДВ. ГЕНЧЕВ, надлежно упълномощен.
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на коетоО П Р Е Д Е Л И:ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата:СЪДЪТ докладва постъпило на 07.04.2008 г. становище от процесуалния представител на кмета на Столична община, във връзка с дадените му указания. Със същото заявява, че кмета не е участвал в производството по отменения акт, но е засегнат от него.
СЪДЪТ докладва и постъпила на 14.04.2008 г. молба от процесуалния представител на директора на РИОСВ - София - адвокат Тянкова, с която представя негово Решение № 12-ДО-907-00/03.12.2007 година.
АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Поддържам жалбата. Няма да представям доказателства.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Считам жалбата за процесуално недопустима на основание чл. 159, т. 1, т. 4 и 5 от АПК. Решението на министъра на околната среда и водите не е крайния административен акт, с който приключва процедурата по възобновяване на административното производство, предвид разпоредбата на чл. 103, ал. 2 от АПК. Административният орган разглежда искането по реда на Глава VІ предвид факта, че министъра не може да се произнесе по същество. На основание чл. 98, ал. 2 от АПК на обжалване подлежи акта на директора на РИОСВ - София след отмяната на неговата заповед от министъра на околната среда и водите. Предвид разпоредбата на чл. 104 от АПК този акт подлежи на обжалване, а именно Решение № Б-19-1/2007 г. за утвърждаване на План за привеждане на депото за неопасни отпадъци кв. Суходол в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004 година.
С обжалваното решение на министъра, не се разрешава депонирането на отпадъци. Въз основа на него Столична община и “Чистота - Искър” ЕООД не могат да извършват депониране на отпадъци.
Моля да имате предвид, че решението на министъра на околната среда и водите не подлежи на обжалване. В случай, че решите, че атакуваният акт подлежи на обжалване и е индивидуален административен акт, жалбата се явява просрочена. От доказателствата по делото - констативни протоколи и протоколи за качване на решението на Интернет-страницата е видно, че същото е качено на сайта на МОСВ на 16.11.2007 г., като последният срок за подаване на жалбата е бил 03.12.2007 г., съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.
Дори и да приемете, че процесният акт е общ административен, то съгласно чл. 179 от АПК, жалбата също е просрочена. Същата е следвало да бъде подадена най-късно на 19.12.2007 година.
Алтернативно, оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства.
Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, като определите вещо лице специалист по отпадъците, а именно геодезист, със задача описана в писмена молба, която представяме. Други искания по доказателствата нямаме.
ЮРК. ПЕТКОВ: Присъединявам се към изложеното от колежката Гечева.
АДВ. ТЯНКОВА: Присъединявам се към становището на колежката Гечева, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като разпоредбата на чл. 103, ал. 2 от АПК предвижда, че административният орган разглежда искането за възобновяване по реда на Глава VІ. Следва да бъде приложена и разпоредбата на чл. 98, ал. 2 от АПК, още повече, че в чл. 103 от АПК е посочено кои актове подлежат на обжалване, а в чл. 104 от АПК се казва, че на обжалване подлежи новият акт.
Освен изложеното, жалбата е и просрочена, като подкрепям изцяло доводите на процесуалния представител на МОСВ.
Ако приемете, че жалбата е допустима, то я оспорвам.
Представям и моля да приемете План за привеждане на депото за неопасни отпадъци кв. Суходол в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004 година. Това е плана от 2005 година. Няма да соча други доказателства.
ЮРК. ГЕОРГИЕВА: Присъединявам се към становищата на колегите за недопустимостта на жалбата. Ако приемете, че е допустима, то я оспорвам.
Запозната съм с новопредставените доказателства и не възразявам да се приемат. Не възразявам да бъде допусната исканата експертиза.
В производството по издаване на отменената заповед кметът на Столичната община не е бил конституиран. Моля да имате предвид, че процедурата по закриване на депото е започнала по инициатива на “Чистота - Искър” ЕООД.
Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
АДВ. ГЕНЧЕВ: Поддържам становището, което съм изразил в молбата представена на 28.03.2008 г. и приложена по делото. Присъединявам се към изложеното от колегите, относно допустимостта на жалбата.
Ако приемете, че жалбата е допустима, то я оспорвам. Моля да приемете доказателствата приложени към молбата ми от 28.03.2008 година. Други такива няма да соча.
Поддържам искането на процесуалния представител на МОСВ за назначаване на съдебна експертиза.
Ние сме започнали административното производство по закриване на депото. Имаше протести от страна на жителите на кв. “Суходол” и временно се преустанови експлоатацията му, но то не е било закривано. От геодезическото заснемане на депото се установява, че има свободни обеми, които биха могли да се запълнят и се е взело решение за възобновяване на експлоатацията му до запълване на капацитета му.
Правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза със задача описана в молбата ми от 28.03.2008 година.
АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Не се противопоставям на исканията за назначаване на съдебно-техническа експертиза.
В тежест на ответника и заинтересованите страни е да докажат не само наличието на свободни обеми в депото, но и наличието на нови обстоятелства по АПК, а именно, че обстоятелството е ново. В тази насока сме изложили становище в жалбата, което моля да имате предвид.
Относно допустимостта на жалбата - дали става дума за отмяна на административен акт с връщане на преписката на по-низшестоящия административен орган, какъвто е разума на закона за необжалваемостта на такива актове или става въпрос за отмяна на акт, породил правни последици, от който вече има засегнати лица и придобити права.
Вторият въпрос е за вида на акта - става дума за общ административен акт, което налага спазването на правилата по издаване на този вид актове.
Моля да имате предвид, че има разлика между процедурата по обявяване на акта и започналата процедурата по издаването му, която не е съобщена на жалбоподателя.
Процесният акт е издаден като че ли става дума за индивидуален административен. Твърди се, че е обявен в Интернет-сайта, но заинтересованите лица не знаят за това, поради което и не могат да защитят правата си. По тази причина и поради факта, че ответните страни не могат да докажат датата на обявяване на решението на сайта, жалбата е допустима и следва да бъде разгледана.
ЮРК. ПЕТКОВ: В преписката е приложено заявлението за качване на решението на Интернет-сайта.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, допълнително представеното на 14.04.2008 г. с молба от процесуалния представител на директора на РИОСВ - София негово Решение № 12-ДО-907-00/03.12.2007 г., представените на 28.03.2008 г. с молба от представителя на “Чистота - Искър” ЕООД писмени доказателства, както и днес представения от адвокат Тянкова План от 2005 година.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счита, че искането за назначаване на съдебна експертиза е основателно и следва да бъде уважено с оглед твърдението на пълномощника на “Чистота - Искър” ЕООД, че след временното затваряне на депото са настъпили изменения, свързани с геодезическите проучвания, за което са представени направените изследвания, т.е. че се касае до настъпили нови обстоятелства, които не са били известни към временното затваряне на депото.
С оглед на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА назначаването на съдебно-техническа експертиза със задачи, поставени в представената днес молба от процесуалните представители на МОСВ и в молбата от 28.03.2008 г. на “Чистота - Искър” ЕООД.
Вещото лице след като се запознае с доказателствата по административната преписка да даде и отговор на въпроса: настъпили ли са нови обстоятелства в депо Суходол след 27.09.2005 година?
ОПРЕДЕЛЯ депозит за експерта в размер на 200 (двеста) лева, вносим в 3-дневен срок от днес по равно от МОСВ и “Чистота Искър” ЕООД.
Вещото лице ще бъде назначено след внасяне на определения депозит.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.06.2008 г. от 09.00 ч, за която дата страните уведомени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:


Протокол от 31.03.2008 г. на ВАС по дело 1570 / 2008 г.

понеделник, 31 март, 2008г.

ПРОТОКОЛ

София, 31.03.2008 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи март две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

 при участието на секретаря Мадлен Дукова и с участието на прокурора сложи на разглеждане дело № 1570 по описа за 2008 година, докладвано от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение с нестопанска цел “Защита здравето и живота на населението и околната среда”, редовно призован, се представлява от АДВ. КОДЖАБАШЕВ, надлежно упълномощен.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на околната среда и водите, редовно призован, се представлява от ЮРК. ГЕЧЕВА и ЮРК. ПЕТКОВ, надлежно упълномощени.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Директора на РИОСВ - София, редовно призован, се представлява от АДВ. ТЯНКОВА, надлежно упълномощена.
Кмета на Столична община, редовно призован, се представлява от ЮРК. ГЕОРГИЕВА, надлежно упълномощена.
“Чистота Искър” ЕООД, редовно призован, не изпраща процесуален представител.
СЪДЪТ докладва постъпила молба от управителя на “Чистота Искър” ЕООД - Павел Граматиков, придружена с болничен лист № 3723165/31.03.2008 г. издаден на негово име, с която заявява, че е болен и желае лично да вземе участие по делото, но заболяването му е пречка да се яви. Твърди, че и пълномощникът му е с неотложен ангажимент в чужбина, но не представя доказателства за пътуването му извън страната.АДВ. КОДЖАБАШЕВ: С оглед обстоятелството, че не са приложени доказателства за пътуването в чужбина на пълномощника на управителя на “Чистота Искър” ЕАД, моля да дадете ход на делото без да уважите искането за отлагане.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Моля да не се дава ход на делото. Налице е процесуална пречка видно от представената молба от управителя на дружеството “Чистота Искър” ЕООД.
ЮРК. ПЕТКОВ: Моля да не се дава ход на делото предвид обстоятелството, че жалбата е просрочена. Същата е подадена на 14.01.2008 г., а съобщаването на обжалваното решение е извършено чрез поставяне на съобщение на информационното табло на Министерството на околната среда и водите - на 15.11.2007 година. Решението е било публикувано и на Интернет страницата на МОСВ.
Моля да оставите без разглеждане жалбата и с оглед липсата на правен интерес. Жалбоподателят не е адресат на решението, а отменената заповед съдържа задължения, които възникват в правната сфера на “Чистота Искър” ЕООД. Решението не поражда правни последици за други лица освен за “Чистота Искър” ЕООД, предвид на което с решението на министъра не се ограничават, изменят, пораждат или прекратяват права за жалбоподателя. Във връзка с изложеното, моля да прекратите производството по делото.
АДВ. ТЯНКОВА: Считам, че молбата на управителя на “Чистота Искър” ЕООД за отлагане на делото е основателна. Процесът с голям обществен интерес и молбата следва да бъде уважена. Доводите, изтъкнати в молбата са пречки, които не могат да бъдат своевременно отстранени.
Искането за прекратяване на производството по делото е основателно и моля да бъде уважено на основание чл. 159, т. 4 и т. 5 от АПК, тъй като видно от представените по делото доказателства решението на МОСВ е било оповестено чрез поставяне на съобщения на информационните табла в МОСВ, в РИОСВ, в Столична община и публикувано в Интернет страницата на МОСВ. Считам, че по подходящ начин е направено оповестяването на решението. Обявата в Столична община е поставена на 15.11.2007 г., т.е. когато е подадена жалбата (14.01.2008 г.) срокът за оспорването на процесния акт е бил изтекъл.
Освен изложеното, жалбоподателят няма правен интерес да обжалва решението на МОСВ. Със същото се създават права за директора на РИОСВ - София и за “Чистота Искър” ЕООД. Самото решение за отмяна на заповедта на директора на РИОСВ - София по никакъв начин не засяга пряко правата или законните интереси на жалбоподателя.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Министърът на околната среда и водите се явява компетентния орган, който може да издаде разрешение по чл. 37 от ЗУО.
Има издадено разрешение от 03.12.2007 г. за разрешаване депонирането на отпадъци в сметището Суходол на директора на РИОСВ и то е оспорено пред Административния съд София - град. Делото е обявено за решаване.
ЮРК. ГЕОРГИЕВА: По повод молбата на “Чистота Искър” ЕООД моля същата да бъде уважена. Смятам, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.
Присъединявам се към казаното от колегите по повод допустимостта на жалбата. Същата е недопустима и на двете основания, изложени по-горе. На 19.11.2007 г. е било поставено съобщение на информационното табло на Столична община за оповестяване на атакуваното решение. Това е последното съобщение и с оглед този срок, жалбата се явява просрочена.
Кметът на Столична община е участвал в производството по издаване на отменената Заповед № Д-02/27.09.2005 година.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение намира, че подадената молба от управителя на “Чистота Искър” ЕООД за отлагане на делото е основателна с оглед разпоредбата на чл. 139, ал. 1 от АПК, която допуска страната и пълномощника й да не се явят поради препятствие, което не може да бъде отстранено. В случая е представен болничен лист за управителя на дружеството за наличие на такава внезапна причина. Независимо, че същият заявява, че има пълномощник, доказателства за това не са приложени, поради което съдът счита, че страната се явява без пълномощник или процесуален представител и след като за същата е налице обективно препятствие правото й на защита ще бъде нарушено с даване ход на делото в нейно отсъствие.
С оглед на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ЗАДЪЛЖАВА кмета на Столична община в 7-дневен срок от днес да представи доказателства за участието си като страна в производството по издаване на отменената Заповед № Д-02/27.09.2005 година.
ЗАДЪЛЖАВА директора на РИОСВ - София в 7-дневен срок от днес да представи по делото разрешението за откриване на депото в Суходол.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.05.2008 г. от 09.00 ч., за която дата явилите се страни известени, а заинтересованата страна “Чистота Искър” ЕООД да се счита за редовно призована на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: