Протокол от 23.06.2008 г. на ВАС по дело 1570 / 2008 г.

П Р О Т О К О Л

София, 23.06.2008 година
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при участието на секретаря Мадлен Дукова и с участието на прокурора сложи на разглеждане дело № 1570 по описа за 2008 година, докладвано от съдията ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВАНа поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: СНЦ “Защита здравето и живота на населението и околната среда”, редовно призован, се представлява от АДВ. КОДЖАБАШЕВ, надлежно упълномощен.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на околната среда и водите, редовно призован, се представлява от ЮРК. ГЕЧЕВА и ЮРК. ПЕТКОВ, надлежно упълномощени.
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
Директора на РИОСВ - София, редовно призован, се представлява от АДВ. ТЯНКОВА, надлежно упълномощена.
Кмета на Столична община, редовно призован, се представлява от ЮРК. ГЕОРГИЕВА, надлежно упълномощена.
“Чистота Искър” ЕООД, редовно призован, се представлява от АДВ. ГЕНЧЕВ, надлежно упълномощен.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Деян Великов Попов, уведомен, не се явява.
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на коетоО П Р Е Д Е Л И:ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.СЪДЪТ докладва постъпила на 12.06.2008 г. молба от вещото лице Деян Попов, с която заявява, че поради пътуване извън страната не е имал възможност да работи по делото.АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Не държа на експертизата, но във връзка с постъпилата молба да се отложи делото за друга дата.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Поддържам искането за назначаване на експертиза. Моля да уважите молбата на вещото лице и да отложите делото за друга дата.
ЮРК. ПЕТКОВ: Моля да се уважи молбата на вещото лице и делото да се отложи за друга дата.
АДВ. ТЯНКОВА: Считам, че искането за отлагане на делото е основателно.
ЮРК. ГЕОРГИЕВА: Моля да уважите молбата на вещото лице. Смятам, че експертизата е важна.
АДВ. ГЕНЧЕВ: Поддържам искането за експертиза. Моля да дадете възможност на вещото лице да изготви експертизата.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение като взе предвид становищата на страните, във връзка с назначената съдебна експертиза и след като се запозна с административната преписка и представените допълнително писмени доказателства от страните, намира, че неправилно е допуснал исканата съдебна експертиза, тъй като същата е неотносима към законосъобразността на оспорения в настоящата инстанция административен акт.
С оглед на горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:ОТМЕНЯ определението си от 26.05.2008 г. за назначаване на съдебно-техническа експертиза.АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Представям и моля да приемете Заповед № Д-02/27.09.2005 година. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Няма да сочим други доказателства и нямаме доказателствени искания.
АДВ. ТЯНКОВА: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРК. ГЕОРГИЕВА: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
АДВ. ГЕНЧЕВ: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представената днес от пълномощника на жалбоподателя Заповед № Д-02/27.09.2005 година.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Моля да отмените процесната заповед. Производството по закриване на депото е започнало по инициатива на “Чистота Искър” ЕООД. Следователно е очевидно, че е несъстоятелно твърдението на “Чистота Искър” ЕООД, че не са знаели дали е изпълнен капацитета на депото.
Атакуваната заповед на министъра на околната среда и водите е незаконосъобразна и моля да бъде отменена по съображенията изложени в жалбата.
ЮРК. ГЕЧЕВА: Жалбата е процесуално недопустима по съображенията, които сме изложили в писмени бележки.
Ако счетете, че е допустима, то тя е неоснователна. По искане на Столичната община, а не по искане на “Чистота Искър” ЕООД, е стартирало административното производство по чл. 99 и следващите от АПК пред МОСВ. Въз основа на искането на Столична община е издадено процесното решение на министъра на околната среда и водите. Основанието за отмяната на влязъл в сила административен акт е чл. 99, т. 2 от АПК, а това е откриване на нови обстоятелства, които не са били известни на страните. Тези обстоятелства са станали известни на страните в резултат на геодезическо заснемане, извършено в процеса на рекултивация на депото, в края на 2006 година. И в правната доктрина и практика е трайно наложено, че писмените доказателства могат да бъдат нововъзникнали, т.е. новосъздадени. С геодезическото заснемане се установяват наличие на свободни обеми, които не са могли да бъдат известни на страните през 2005 г., когато е издадена заповедта, отменена с настоящото (процесно) решение и които обеми не са възникнали само в резултат на слягане на отпадъците. Представяме подробни писмени бележки.
ЮРК. ПЕТКОВ: Подкрепям казаното от юрк. Гечева. Считам жалбата за недопустима. Тя е просрочена, липсва правен интерес и обжалваното решение не подлежи на обжалване, тъй като с него въпросът не е решен по същество. Той е решен по същество едва с решението на директора на РИОСВ - София за привеждане на депото с нормативните изисквания и в частност с Наредба № 8. Освен това на обжалване подлежи крайният акт, с който е приключил производство. Подкрепям казаното от юрк. Гечева и по отношение неоснователността на жалбата.
АДВ. ТЯНКОВА: Жалбата е недопустима. Ако приемете, че допустима моля да я отхвърлите като неоснователна. В представените по делото доказателства, а именно Плана за привеждане на депото за неопасни отпадъци кв. Суходол в съответствие с изискванията на Наредба № 8, е посочено, че свободният капацитет е 270 хиляди тона, като се очаква към месец октомври 2005 г. той да бъде запълнен. След извършено геодезическо заснемане се установява, че свободните обеми в края на 2006 г. са 430 хиляди тона. Считам, че в случая са налице предпоставките на чл. 99, т. 2 от АПК, а това са новооткрити обстоятелства. Искането е направено в тримесечния срок от узнаване на това обстоятелство, поради което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.
ЮРК. ГЕОРГИЕВА: Моля да прекратите производството по делото, поради недопустимост на жалбата. Съображенията ми в тази насока са изложени в предходното съдебно заседание.
По отношение на неоснователността на жалбата се присъединявам към казаното от колегите от МОСВ и РИОСВ.
Административното производство е започнало по искане на Столична община.
АДВ. ГЕНЧЕВ: Присъединявам се към становището на колегите от МОСВ, РИОСВ и СО. Моля да имате предвид, че “Чистота Искър” ЕООД е дружество със 100 % държавно участие.
Моля да оставите жалбата без разглеждане като недопустима, алтернативно без уважение като неоснователна. Подробни доводи в тази насока съм изложил в писмено становище, приложено по делото.
След като не допуснахте изслушването на съдебна експертиза мисля, че делото остана неизяснено от фактическа страна.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:


Вашият коментар: