02.Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА”, наричано по долу за краткост Сдружението, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
/2/ Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

Чл.2. Сдружението обединява усилията, организационните и икономическите възможности на сдружителите, подписали учредителния протокол от 23.02.2002 год.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.4. Седалище и адрес на управление на Сдружението е гр. София 1362, кв. Суходол, ул. Траян Танев № 32, ПК 2.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Чл.5. /1/ Основни цели на Сдружението са обединяване усилията на членовете на Сдружението за постигане на най-благоприятни условия за живот на населението, както и опазване на околната среда /въздух, вода, земя, растителност и други/, като се премахнат всички съществуващи депа на вредни и опасни замърсители и не се допуска създаването на нови, сътрудничество с всички Министерства, организации, сдружения и лица с подобни интереси в Република България и чужбина.
/2/Средствата с които сдружението ще постигне своите цели и интереси на членовете си: извършване на задълбочени проучвания на въздуха,водата ,земята и растителността и влиянието им върху здравословното състояние на населението, извършване на проучвания на международния опит на сродни сдружения,предприемане на действия за осигуряване на съдействия на правителствени и не правителствени организации, работещи в областта на опазването на здравето и живота на населението и околната среда и използване на всякакви други средства,не- забранени от българското законодателство.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и като такава организация осъществява дейност в полза на членовете си.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. 3а постигане на тези цели с определените за това средства Сдружението ще извършва следните дейности:
- организира научни изследвания и проучвания в областта на екологията и здравеопазването;
- съдейства на членовете на Сдружението за улесняване опазване на околната среда;
- организира участие на Сдружението в национални и международни мероприятия в областта на екологията и здравеопазването;
- популяризира дейността на Сдружението и съдейства за интегрирането и взаимодействието му с държавните органи, организации и други сдружения в същата област.

СРОК

Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл.9. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на Сдружението.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.10 /1/ Членството в Сдружението е доброволно.
/2/ Кандидатите подават писмена молба до Управителния съвет в която декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на настоящия устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата си препис от документите за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
/3/ Управителният съвет внася молбата за гласуване в следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.11. Членовете на Сдружението имат следните права:
- да участват в управление на Сдружението;
- да бъдат информирани за неговата дейност;
- да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението;

Чл.12. Членовете на Сдружението са длъжни:
- да спазват разпоредбите на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
- да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
- да спомагат за увеличаване на неговото имущество;
- да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл.13. Членските права и задължения, с изключения на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно - при прекратяване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.14. Членството в Сдружението се прекратява:
- с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет;
- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно - прекратяване на юридическо лице;
- с изключване;
- с прекратяване на сдружението;
- при отпадане поради не внасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл.15. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:
- нарушава предвидените в член 12 задължения;
- извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо с участието в Сдружението.

Чл.16. /1/ Отпадането се констатира, когато член на Сдружението:
- не е внесъл или е пресрочил с един месец внасянето на членския внос;
- е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от три последователни заседания на Общото събрание.
/2/Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание.

Чл.17. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18. /1/ Органи на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.
/2/Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
/З/Управителен орган на сдружението е управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.19 /1/ Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
/2/Юридическите лица участват в събранието с лица, които ги представляват или надлежно упълномощени такива.

Компетентност на Общото събрание

Чл.20. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава.
2. Приема правилници и други вътрешни актове.
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
4. Приема и изключва членове.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
6. Взема решения за участие в други организации.
7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
8. Приема основни насоки и програми за дейност.
9. Приема бюджет.
10. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
12. Взема решения по всички други въпроси поставени в неговата компетентност от Закона или настоящия устав.

Свикване на Общото събрание

Чл.21. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет. Общото събрание се свиква редовно веднъж годишно.
Чл.22. Инициативата за свикването му има Управителния съвет. Една трета от Сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание, и ако Управителният съвет не отправи писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове.

Чл.23. Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, място и часа на провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива също се свиква. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление най-малко десет дни преди насрочения ден.

Кворум

Чл.24. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по късно на същото място и при същия дневен ред
и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.
Гласуване

Чл.25. Решения на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.26. Решения по чл.20 т.1 и т.7 се вземат с Квалифицирано мнозинство от две трети на присъстващите на Общото събрание.

Чл.27. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, необявени в дневния ред.

Чл.28. На заседания на Общото събрание се водят протоколи.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.29. Управителният съвет се състои от единадесет лица - Председател и Членове, които работят на обществени начала и са членове на Сдружението или посочени такива от юридически лица членове на Сдружението, избрани от Общото събрание. В Управителния съвет са необходими специалисти по следните направления: флората и фауната, строителството, юридически контакти с обществеността и медиите, касиер-счетоводител и други. До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите функции. Председателят и членовете на Управителния съвет представляват Сдружението заедно и поотделно.

Чл.30. Управителният съвет се избира за срок от една година, като неговите членове могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл.31. Управителният съвет:
1. Представлява Сдружението.
2. 0сигурява изпълнения на решенията на Общото събрание.
3. Разпорежда се с имуществата на Сдружението при спазване на изискванията на Устава
4. Подготвя проект за бюджета и го внася в Общото събрание.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението,
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
7. Взема решения по всички други въпроси,освен тези,които са от компетентността на Общото събрание.

Чл.32. Заседанията на управителния съвет се свикват от Председателя най-малко веднъж месечно. Заседанието е редовно, ако на него присъстват две трети от членовете му. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът бъде подписан без възражение от всички членове на Управителния съвет, в противен случай е нищожно.

Чл.33. Управителния съвет взема решения с две трети от присъстващите на заседанието.

Чл.34. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си.

Чл.35. Управителният съвет избира от своя състав Председател и определя функциите му. Председателят и членовете на Управителния съвет могат да коментират и вземат отношения по въпроси, касаещи Сдружението след редовно решение на Управителния съвет.

КЛОНОВЕ

Чл.36. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл.37. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управители и извършват дейностите, определени с решения на Общото събрание за откриването им.

ИМУЩЕСТВО

Чл.38. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, и други права, регламентирани от Закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.39. Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

Чл.40. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер на 6 /шест/ лева, платим в петнадесетдневен срок от датата на вписване на Сдружението, като за забавяне дължат лихва в размер на 0,01 % /нула цяло и една стотна върху сто/ за всеки прос-рочен ден, платими по открита банкова сметка.

Чл.41. При приключване на годишния баланс на загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски за покриването и с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.42. /1/ Сдружението извършва следната стопанска дейност: издава и разпространява информационен бюлетин, разработва и осъществява рекламна и маркетингова стратегия, оказва правна, техническа и икономическа консултантска дейност на членовете си и други дейности, свързани с осъществяване на целите и предмета на дейност на Сдружението.
/2/ Сдружението няма да извършва дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Сдружението.
/З/ Извършване на дейност по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени със Законите, които я регулират.
/4/ Сдружението не разпределя печалба.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.43. Сдружението се прекратява:
1. По решения на Общото събрание.
2. По решение на Окръжния съд в случаите на чл.13 ал.1 т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.44. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този Устав е приет единодушно на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “Защита здравето и живота на населението и околната среда”, състояло се на 23.02.2002 год. в гр.София, кв. Суходол.
Списъкът на учредителите, подписали Устава е неразделна част от него.
За неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

Изтегли в PDF формат.

Можете да ни пишете на info@suhodol.org, ако имате предложения за промяна на устава. Вашето предложение ще бъде обсъдено на следващото Общо събрание на сдружението.